روانشناسی

بلوغ روانی چیست؟

بلوغ روانی چیست؟

بلوغ روانی چیست؟

بلوغ روانی چیست؟ بلوغ یعنی آنکه تلاش برای تغییر دیگران را متوقف ساخته و بر خویش متمرکز شوید.
– بلوغ یعنی دیگران را همانگونه که هستند بپذیرید
– بلوغ یعنی به این درک برسید که هر کسی از دیدگاه خودش درست است.
– بلوغ یعنی قدرت انکه بتوانید رها کنید و بگذرید.
– بلوغ یعنی بجای انتظارات پی در پی از یک رابطه؛ سخاوتمندانه برای آن تلاش کنید و ببخشید و آنرا بسازید.
– بلوغ فهم این واقعیت ست که هر آنچه کرده اید؛ فقط از برای خود و آرامش تان بوده ست.
– بلوغ متوقف کردن مسیری ست که در آن بکوشید که خود را برتر نشان بدهید و به جای ان بر نقاط مثبت دیگران متمرکز بشوید.
– بلوغ یعنی انکه بدنبال تایید دیگران نباشید و خودتان را با کسی مقایسه نکنید.

بالندگی پذیرش خویشتن ست، همانگونه که هستید و درک این نکته که تا هنگامی که خود را نپذیریم هیچ تغییری رخ نخواهد داد.

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط