روانشناسی

اهمیت طراوت و شادی انسان

اهمیت طراوت و شادی انسان

اهمیت طراوت و شادی انسان

اهمیت طراوت و شادی انسان صبح قبل از هر کاری خودت را به صورت فردی بسیار شاد تجسم کن.
بسیار امیدوار، با طراوت و مشتاق از رختخواب بلند شو. انگار قرار است آن روز اتفاقی کامل با ارزشی بیکران روی دهد.
با حالی بسیار مثبت و سرشار از امید در حالی که احساس می کنی آن روز، روزی عادی نخواهد بود از رختخواب بلند شو. گویی چیزی استثنایی، شگفت انگیز و بسیار نزدیک در انتظارت است.

تمام آن روز را دوباره و دوباره به یاد بیاور.
در عرض هفت روز خواهی دید که کل الگو، شیوۀ زندگی و موجت تغییر کرده است.
بنابراین اگر فکری منفی آمد، بلافاصله آن را به فکری مثبت تبدیل کن. به آن نه بگو. بلافاصله کنارش بگذار. آن را دور بینداز.

در عرض یک هفته احساس می کنی که بی دلیل شاد هستی.

واگر چهل روز به این کار ادامه دادی تو دیگر یک انسان نوساخته شده ایی.

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط