مزاج شناسی

افراد با پایه مزاج صفرا قسمت دوم

خصوصیات افراد با پایه مزاج دم قسمت سوم

افراد با پایه مزاج صفرا قسمت دوم

افراد با پایه مزاج صفرا قسمت دوم از بین اخلاط در بدن دو خلط دم یا خون و نیز صفرا یا آتش گرم بوده و دو خلط بلغم یا آب و سودا یا خاک سرد می باشد. که طی همین هفته آ با خصوصیات افراد گرم مزاج که غلبه صفرا دارند و طبیعت وجودشان به سمت گرمی و خشکی تمایل دارد آشنا می شوید.

ترکیب اندام افراد با غلبه صفرا تمایل به اندامی لاغر و کشیده و نیز عضلاتی لاغر و غیر حجیم می باشد که ظرافت عضلانی و  اسکلتی این افراد را بسیار بالا می برد. این ظرافت به معنای ضعف این افراد نبوده، بلکه با ترکیب اندامی ظریف بسیار توانمند در انجام کارهای سرعتی می باشند.

افراد با غلبه صفرا علی رغم تمایل زیاد به خوردن غذا و برداشتن حجم زیاد غذا در هر وعده غذایی، مقاومت شدیدی در برابر وزن گرفتن دارند. این خصوصیت یعنی غذای زیاد و لاغری سبب می شود که این افراد برای جبران لاغری خود تلاش بیشتری برای غذا خوردن داشته باشند و این یک سیکل معیوب است.

برداشتن حجم زیاد غذا در افراد با غلبه صفرا باعث افزایش تولید انرژی و حرارت در بدن این افراد شده که این حرارت در بدن باعث تبخیر آب بدن گشته و در نهایت هر چه حجم غذا بیشتر شود این افراد مقاومت بیشتری در برابر وزن گرفتن خواهند داشت.

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط