روانشناسی

از مقایسه کردن خود با دیگران جدا بپرهیزید !

از مقایسه کردن خود با دیگران جدا بپرهیزید !

از مقایسه کردن خود با دیگران جدا بپرهیزید !

از مقایسه کردن خود با دیگران جدا بپرهیزید ! هر چند همه ما به این کار بد عادت داریم اما اگر اعتماد به نفس بالا می خواهید ،از مقایسه کردن خود با دیگران جدا بپرهیزید و تنها خود را با گذشته های خودتان مقایسه کنید

اگر رو به رشد و پیشرفت و در حال حرکت هستید ، خوب است و دلیلی ندارد غصه عقب ماندگی از فامیل یا دوستان را بخورید .

اگر هم در مسیر پسرفت هستید ، اندکی توقف کرده ، بیاندیشید و راه های جدید را برای موفقیت و پیشرفت بیابید و بررسی کنید و با انگیزه و انرژی مجدد ، تلاش کنید تا به مرور ، وضعیت آینده را از امروزتان بهتر کنید .

در این مسیر هم ، مراقب باشید که خودتان را فقط با خودتان مقایسه کنید و سعی کنید هر روز بهتر از روزهای قبل عمل کنید .

برای موفقیت داشتن یک چشم انداز عالی و کامل از آینده امری بسیار مهم و ضروری است .
باید بدانید میخواهید به کجا برسید…ه

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت بە لیست