بیشتر بدانیم

آنچه الکل با مغزتان میکند ؟

آنچه الکل با مغزتان میکند ؟

آنچه الکل با مغزتان میکند ؟

آنچه الکل با مغزتان میکند ؟ الکل موجب آزاد شدن دوپامین و حس سرخوشی در فرد کرده

و فرد را به استفاده مکرر آن ترغیب میکند. این امر صدمات جبران ناپذیری برای مصرف کننده دارد .

همچنین باعث آزاد شدن مواد استرس زا در ذهن ما میشود که این مورد فقط در الکل دیده میشود.

مصرف الکل در کوتاه مدت باعث خشونت با نزدیکان و بدرفتاری با کودکان میشود .

مصرف الکل بطور مداوم باعث تأثیر بر ژن فرد شده و در دراز مدت ژنها دچار تغییر میشود.

بامصرف زیاد و طولانی حس سرخوشی از بین میرود و دیگر آن حس خوشایند تجربه نمیشود.

اختلال شخصیت ضداجتماعی.اختلالات خلقی و اضطرابی اختلالات خلقی و افسردگی که عمدتا اختلالات دوقطبی هستند.

از مهمترین اختلالات ناشی از اعتیاد به الکل بشمار میرود.

افراد مبتلا به اختلال افسردگی راه مقابله با این بیماری را مصرف الکل میدانند که باوری غلط و اشتباه است.

درمان به موقع افسردگی از اعتیاد به الکل جلوگیری میکند.

تصادفات رانندگی خطر سوختگی غرق شدن روابط پرخطر از عوارض مصرف الکل است.

فراموشی اختلالات تنفسی کما و حتی مرگ از عواقب مصرف الکل است .

دوستدار سلامتی شما

دکتر مهدی فهیمی

بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط