کنترل ودرمان فیبرم و میوم رحمی

بیمار خانم ۳۶ ساله  که با اختلال در پریود و در سونگرافی یک فیبرم رحمی داشته مراجعه کرده شرح حال گرفته شده به نفع افزایش شدید سودا در بیمار بوده است .بیمار سابقه بروز بیماری سرطان در خانواده نیز داشته در آزمایش به عمل امده توسط همکاران افزایش CA 125 به ۴۸  ونیز افزایش CEAبه […]