اگر مرگ ، اجباری نباشدچه کنیم

سالهاست که ملت ما برای حفظ سلامتی اولیه خود محتاج غربی ها شده اند و بایستی رشیدترین جوانان ما در میدان تعصبات بی دلیل علمی ، طعم مرگ را تجربه کنند . خبر مرگ یک جوان ارزشمند ایرانی که در کنار تیم ملی والیبال کشور موجبات خشنودی بسیاری از هموطنان را فراهم کرده ، بسیار […]