آموز های طب سنتی ایران کاملا علمی است و مخالفت با این شیوه از خدمت در طب کاملا غیر علمی است

 گاهی ممکن است فردی با یک ماده غذای و یا دارویاسم مسموم شود   یقینا نجات این فرد ممکن است مشکل باشد اما برای جامعه خطر ندارد اما یک نوع مسمومیت امروز در کشور ما قربانی زیاد می دهد وآن مسمومیت علمی است که در جامعه علمی کشور اتفاق افتاده واین افراد ایمانشان بر این است […]