مغزانسان

۱۰ رفتار اشتباه وجود دارد که باعث وارد آمدن آسیب به مغز می شود!

نخوردن صبحانه: کسانی که صبحانه نمی‌خورند قند خونشان به سطح پائین تری افت می‌کند. این امر باعث تامین نامناسب مواد غذائی برای مغز و در نتیجه افت فعالیت مغزی می‌شود. البته این جدا از ماندن مواد دفعی در روده ها و جذب مجدد است که آسیب بسیاری را به مغز میرساند .

خواص گل نرگس

گل نرگس

در افرادیکه سردردهای سرد دارند روغن مالی پیشانی و اطراف گوش وگردن با روغن گل نرگس مفید است. مجاری مغزی باز میشود و چشم ها تقویت میگردد. برای بهبود فراموشی موثر است.