شربت انار

چرا در زمان سرماخوردگی نباید انار مصرف کرد ؟؟

در سرماخوردگی ، حجم صفرای تخلیه شده دخالت دارد و مصرف انار خود باعث تخلیه صفرا میشود . بنابر این زمانی که در سرماخوردگی و سرفه انار مصرف شود ، به یکباره صفرای بیشتری تخلیه شده و در نهایت بیماری شدت پیدا میکند .

چگونه درست بخوابیم ؟؟؟؟

در هنگام درازکش بدنتان در حالتی قرار بگیرد که قوس های طبیعی ستون فقرات حفظ شود . حتما از تشکی استفاده شود که فرورفتگی نداشته باشد. روی زمین سفت نخوابید. بالشی انتخاب کنید که نه فقط سر ، بلکه گردن شما را هم پوشش دهد.