دکترمهدی فهیمی

اطلاعیه مهم

بدینوسیله اینجانب دکتر مهدی فهیمی اعلام مینمایم در هیچ یک از شهرهای کشور شعبه نداشته و فعالیت اینجانب در تهران و در محدوده مطب خلاصه شده است .

اعتیاد

عوامل عجیبی که ما را معتاد میکند ؟

همیشه مواد مخدر در انسان ایجاد اعتیاد نمیکند . هر رفتاری که روحیه ما را تغییر دهد و مدام تکرارشود میتواند به نوعی اعتیاد تبدیل شود.
چیزهایی که ما را به خود وابسته و معتاد کرده است و شاید ما ازآن غافل مانده ایم

شربت انار

چرا در زمان سرماخوردگی نباید انار مصرف کرد ؟؟

در سرماخوردگی ، حجم صفرای تخلیه شده دخالت دارد و مصرف انار خود باعث تخلیه صفرا میشود . بنابر این زمانی که در سرماخوردگی و سرفه انار مصرف شود ، به یکباره صفرای بیشتری تخلیه شده و در نهایت بیماری شدت پیدا میکند .