چرا در زمان سرماخوردگی نباید انار مصرف کرد ؟؟

در سرماخوردگی ، حجم صفرای تخلیه شده دخالت دارد و مصرف انار خود باعث تخلیه صفرا میشود . بنابر این زمانی که در سرماخوردگی و سرفه انار مصرف شود ، به یکباره صفرای بیشتری تخلیه شده و در نهایت بیماری شدت پیدا میکند . در این شرایط شدت بیماری بیشتر شده و حتی بیمار ممکن است به تب و لرز دچار شود .

فقط به سبب تخلیه یکباره صفرا میتواند باعث کوتاه شدن دوره درمان شود . پس بهتر است در دوران سرماخوردگی و سرفه از مصرف انار خودداری شود .

آیا میتوان در زمان سرماخوردگی شیر مصرف نمود؟؟

مصرف شیر در زمان سرماخوردگی باعث میشود که حجم صفرای تخلیه شده کاهش پیدا کند و چون میزان بلغم را افزایش میدهد از حجم بخارات ریه کم کرده و عملکرد ریه بهتر میشود . پس میتوان در زمان سرماخوردگی شیر را استفاده کرد . بهتر است که شیر گرم باشد و ترجیحا بهتر است درون شیر کمی نان را تریت کرده و به این صورت مصرف نمایید.

از آنجائیکه مصرف میوه انار در زمان سرماخوردگی باعث شدت بیماری میشود سعی شده در نوشیدنی های سلامت محور طسام ، مصلح انار به آن افزوده شود .

به همین سبب کسانی که در دوران سرماخوردگی از این نوشیدنی استفاده میکنند دچار عوارض مصرف میوه انار نخواهند شد .

نویسنده مطلب: دکتر مهدی فهیمی