عملکرد مصرف انار در بدن

مصرف انار حتی درکوتاه مدت میتواند رشد سلولهای چربی اطراف معده رامتوقف و این چربیها را بسرعت آب کند

محققان دریافتند که برای این منظور ۱ ماه روزی ۱عدد انار مصرف شود

نویسنده مطلب: دکتر مهدی فهیمی