بدن در طول روز با شرایط چهار فصل سال منطبق میشود

هر روز که برای ما شروع میشود ، بدن در طول آن منطبق با چهار فصل سال میشود . این نکته ضرورت استفاده صحیح از خوراکیها در طول روز را با توجه به غلبه خلطی که اتفاق افتاده است را نشان میدهد .

بطور کلی باید :

خوراکی های سرد و تر را در میانه روز
خوراکی های گرم را در صبح و شب

مصرف نماییم.

از ساعت ۶ صبح تا ۱۲ ظهر بدن شرایط فصل بهار را دارد گرم و تر است و غلبه خون را در این ساعت داریم این ساعت همراه با شادابی برای شخص است.

از ساعت ۱۲ ظهر تا ۶ عصر ، بدن شرایط فصل تابستان را دارد . گرم و خشک بوده و غلبه صفرا اتفاق می افتد. از ساعت ۶ عصر تا ۱۲ شب بدن شرایط فصل پاییز را دارد سرد و خشک بوده و غلبه سودا اتفاق می افتد معمولا غم و غصه ها در این ساعت در شخص زیاد میشود.

از ساعت ۱۲ شب تا ۶ صبح بدن شرایط فصل زمستان را دارد سرد و تر بوده وغلبه بلغم اتفاق می افتد معمولا دردها در این ساعت به اوج میرسد.

 

 

نویسنده مطلب: دکتر مهدی فهیمی